สอนอ่านออกเสียงคำศัพท์หมวดบ้านภาษาอังกฤษคำแปลหมวดบ้านที่พักอาศัย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้าน accommodation vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านสิ่งของต่างๆภายในบ้านและห้องต่างๆพร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงและคำแปลอย่างถูกต้อง