สอนคำศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการนับตัวเลขจำนวนเลข

สอนการนับจำนวนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสอนให้สะกด อ่านออกเสียง และคำแปลอย่างถูกต้อง