Home
คำถามอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนา
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คำถามเกี่ยวกับอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

คำถามเกี่ยวกับอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน รวมคำถามส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคล อายุ ที่อยู่หรือเบอรโทรศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยคสนทนา

Read More
ประโยคคำถามภาษาอังกฤษชื่ออาชีพบทสนทนา
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคคลอาชีพภาษาอังกฤษเพิ่งพบเจอเป็นครั้งแรก

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคคลอาชีพคำถามบทสนทนาที่พบเจอกันครั้งแรกหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพร้อมคำอ่านและความหมาย

Read More
รวมประโยคคำถามภาษาอังกฤษบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

รวมประโยคคำถามภาษาอังกฤษคำถามบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันง่ายๆ

รวม 25 ประโยคคำภามภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกท่องและพูดกับคู่สนทนาสามารถไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ง่ายๆ พร้อมคำอ่านให้สะกดอ่านออกเสียงได้ง่ายมากขึ้น

Read More
รวมคำศัพท์คณิตศาสตร์ตัวเลขการคำนวณสูตรสมการภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การคำนวณตัวเลขภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การคำนวณตัวเลขภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์สูตรสมการการคิดเลขคำนวณที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกง่ายๆ

Read More
รวมประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานชีวิตประจำวัน1
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คำถามคำตอบพูดคุยภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันพื้นฐาน คำถามคำตอบพูดคุยภาษาอังกฤษพื้นฐานพร้อมการอ่านออกเสียงคำแปลความหมาายให้คุณฝึกพูดง่ายๆกับคู่สนทนา

Read More
คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

Read More
คำศัพท์หนังสือ วรรณกรรม นิทาน เรื่องสั้น ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือทุกประเภทภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือทุกประเภทภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์วรรณกรรม นิทาน สารคดี ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

Read More
คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ รถไฟ โบกี้คำศัพท์คำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ รถไฟโบกี้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับรถไฟโบกี้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รถบรรทุกสินค้า รางรถไฟโบกี้เจ้าหน้าที่เก็บตั๋วภาษาอังกฤษ

Read More
คำศัพท์ท่าเรือภาษาอังกฤษอุปกรณ์คลังสินค้าเกี่ยวกับท่าเรือภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ท่าเรือภาษาอังกฤษอุปกรณ์คลังสินค้าเกี่ยวกับท่าเรือภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ท่าเรือภาษาอังกฤษอุปกรณ์คลังสินค้าเกี่ยวกับท่าเรือภาษาอังกฤษ คำศัพท์การขนส่งทางเรือภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

Read More
คำศัพท์ถนนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับถนนสะพานภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ถนนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับถนนสะพานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ถนนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับถนนสะพานภาษาอังกฤษ สี่แยกการจราจร ไฟ ทางมาลายฟุตบาทเกี่ยวกับท้องถนนพร้อมคำอ่านคำแปล

Read More