Home
คำศัพท์หมวดศาสนาภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาต่างพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดศาสนาภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาต่างพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดศาสนาภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาต่างพร้อมคำอ่านคำแปล

Read More
คำศัพท์ค้าขายสินค้าธุรกิจออนไลน์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ธุรกิจการค้าขายซื้อขายสินค้าภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ธุรกิจการค้าขายซื้อขายสินค้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการทำธุรกิจการสื่อสารติดต่อซื้อขายสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

Read More
คำศัพท์หมวดชนิดเรือ ท่าเรือ การเดินเรืออุปกรณ์ในเรือภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เรือท่าเรือการเดินเรืออุปกรณ์เจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเรือ ท่าเรือ อุปกรณ์ การเดินเรือ เจ้าหน้าที่ต่างๆในเรือพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกเรียนท่องอ่านเขียนพูดสนทนาได้

Read More
คำศัพท์หมวดธุรกิจการค้าขายออนไลน์ระหว่างประเทศภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ธุรกิจบริษัทองค์กรการค้าขายร้านสินค้าส่งออกนำเข้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ธุรกิจการค้าองค์กรภาษาอังกฤษ การดำเนินขั้นตอนต่างๆใช้ในการติดต่อสื่อธุรกิจของคุณได้พร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวการเดินทางผจญภัยอุปกรณ์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวการเดินทางผจญภัยภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวการเดินทางผจญภัยภาษาอังกฤษและกิจกรรมอุปกรณ์การเดินทางภาษาอังกฤษให้คุณได้ท่องจำพร้อมคำอ่านและคำแปล

Read More
คำศัพท์อารมณ์และความรู้สึกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดอารมณ์ความรู้สึกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลให้คุณได้ฝึกอ่าน พูด เขียนให้คล่องด้วยตัวเองจนสร้างบทสนทนาได้

Read More
คำศัพท์การคำนวณหน่วยตราชั่งวัดตวงระยะทางภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์การคำนวณหน่วยชั่งวัดตวงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์การคำนวณหน่วยชั่งวัดตวงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หน่วยตราชั่งการวัดตวงหน่วยระยะทางการวัดต่างๆเพื่อใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้

Read More
คำศัพท์การกระทำกริยาการทำสิ่งต่างๆภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์การกระทำภาษาอังกฤษกริยาการกระทำภาษาอังกฤษ

คำศัพท์การกระทำภาษาอังกฤษกริยาการกระทำภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการกระทำ กริยาการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณฝึกอ่าน เขียน พูดอย่างง่ายๆ

Read More
คำถามกีฬาภาษาอังกฤษสนทนเล่นากีฬาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คำถามกีฬาภาษาอังกฤษ บทสนทนาการเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ

คำถามกีฬาภาษาอังกฤษ บทสนทนาการเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ การถามว่าชอบเล่นกีฬาประเภทไหนเป็นภาษาอังกฤษรพร้อมทั้งคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดกับคู่สนทนาง่ายๆ

Read More
คำถามอาชีพภาษาอังกฤษบทสนทนาอาชีพภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คำถามอาชีพภาษาอังกฤษ บทสนทนาทำอาชีพอะไรอยู่คุณทำอาชีพอะไร

รวมคำถามอาชีพภาษาอังกฤษ บทสนทนาพื้นฐานทำอาชีพอะไรอยู่คุณทำอาชีพอะไร การถามถึงอาชีพของคู่สนทนา และบุคคลที่สามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

Read More