รวมคำศัพท์เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนและสำนักงานภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ในสำนักงานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ในสำนักงานที่เราต่างใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ที่ทำงานออฟฟิศหรือแม้แต่สถานการณ์ต่างๆที่ทำให้เราต้องพูดถึงเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานเหล่านี้ ตั้งแต่ประเภทเครื่องเขียนจนถึงอุปกรณ์ในสำนักงานที่ใช้ไฟฟ้าเช่น ปากกา ดินสอ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์อื่นๆที่สำคัญอีกมากมายที่เราต้องใช้และพบเจอ

วันนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์หมวดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ในสำนักงานพร้อมคําอ่านคําแปล เพื่อให้คนนำไปใช้สื่อสารและสร้างประโยค เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันคุณจะได้สามารถสื่อสารกับคู่สนทนาได้

รวมคำศัพท์หมวดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ในสำนักงานภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
pencil เพนซิล ดินสอ
pen เพน ปากกา
book บุ๊ค หนังสือ
box บ็อคซ์ กล่อง
calculator แคลคูเลเทอร์ เครื่องคิดเลข
cardboard คาร์ดบอร์ด กระดาษลัง
color คัลเลอร์ สี
whiteboard ไวท์ บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด / กระดานสำหรับเขียน
whiteboard marker ไวท์ บอรด์ มาร์คเกอร์ ปากกาสำหรับเขียนกระดานไวท์บอร์ด
colored pencil คัลเลอร์ เพนซิล ดินสอสี
fax แฟ๊กซ์ โทรสาร
typewriter ไทป์ ไรท์เทอร์ เครื่องพิมพ์ดีด
computer คอมพิวเทอร์ คอมพิวเตอร์
dictionary ดิคชั่นนารี่ พจนานุกรม
eraser อีเรเซอร์ ยางลบ
pen เพน ปากกา
textbook เท็กบุ๊ค หนังสือ
chalkcolor ชอลค์ คัลเลอร์ สีช็อคก์
stapler สเทเพลอร์ เครื่องเย็บกระดาษ,แม๊ค
tape เทป เทปกาว
scissors ซิสเซอร์ส กรรไกร
watercolor วอเทอร์ คัลเลอร์ สีน้ำ
frame เฟรม กรอบรูป
folder โฟลเดอร์ แฟ้มเอกสาร
picture พิคเชอร์ รูป
rubber รับเบอร์ ยางลบ
printer พรินเทอร์ เครื่องพิมพ์
paper เพเพอร์ กระดาษ
letter เลทเทอร์ จดหมาย
notebook โน๊ทบุ๊ค สมุดจดบันทึก
ink อิงค์ น้ำหมึก
glue กลู กาว
ruler รูเลอร์ ไม้บรรทัด
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ คำศัพท์รถยนต์ย …

คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนสร้างเป็นประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหลายชนิดให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้