คำศัพท์หมวดศาสนาภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาต่างพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดศาสนาภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาต่างพร้อมคำอ่านคำแปล

ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนอย่างหนึ่งในสังคมทุกวันนี้ แต่ละคนก็มีศาสนาที่นับถือแตกต่างกันออกไป คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้และท่องจำเพื่อที่จะนำไปใช้สื่อสารพูดอ่านเขียนและสร้างประโยคสนทนาในการสื่อสารชีวิตประจำวันกับคู่สนทนาได้ หรือจะเป็นการทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเราก็ต้องเรียนรู้คำศัพท์ของสถานที่ อุปกรณ์และพระประจำศาสนาต่างๆเป็นต้น เราได้รวมคำศัพท์ที่หลากหลายเกี่ยวกับศาสนาภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตัวเองกันแล้วไปดูกันเลย

รวมคำศัพท์หมวดศาสนาภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
buddhism บูดิซซึม ศาสนาพุทธ
buddhist บูดิซท์ ผู้นับถือศาสนาพุทธ
christian คริสเซิน ผู้นับถือศาสนาคริสต์
christianity คริสเชียนิทิ ศาสนาคริสต์
Hindu ฮินดู ผู้นับถือศาสนาฮินดู
islam อิซลาม ศาสนาอิสลาม
islam/muslim อิซลาม / มูสลิม ผู้นับถือ ศาสนาอิสลาม มุสลิม
jew จิว ผู้นับถือศาสนายิว
judaism จูตะอิเซิม ศาสนายิว
mosque มอซค์ มัสยิด
religion ริลิจเจิน ศาสนา
spirit สพิริท จิตวิญญาณ
temple เทมเพิล วัด
worship เวอร์ชิพ บูชา กราบไหว้
church เชิรช โบสถ์
pastor พาส เทอะ บาทหลวง
clergyman เคลอ จิเมิน พระ นักบวช พระคริสต์ สาธุคุณ
cleric เคลอ ริค พระ บาทหลวง พระคริสต์
patriarch เพ ทริอาร์ค ปรมาจารย์ บาทหลวง พระราชาคณะ พระสังฆราช
father ฟา เธอะ พ่อ บิดา บาทหลวง
priest พรีสท์ นักบวช พระ หลวงพ่อ
prayer เพรย์เยอร์ การสวดมนต์
hell เฮลล์ นรก
heaven เฮฟเว้น สวรรค์
monk มังค์ พระสงฆ์
nun นัน แม่ชี
prophet พรอฟ ฟิท ศาสดา
taoism เทา อิสซึม ลัทธิเต๋า
altar ออล เทอ โต๊ะหมู่บูชา
pope โพพ สันตะปาปา
god ก็อด ก็อด พระเจ้า
cathedral คะธี ดรัล โบสถ์ใหญ่
คำศัพท์หมวดคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ความรักคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ความรักคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษรวมคำศัพท์คู่รักการแต่งงานการหมั้นภาษาอังกฤษพร้อมตัวสะกดให้คุณฝึกท่องเขียนและพูดใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษสินค้าเครื่องใช้แผนกต่างๆพนักงานอาชีพภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึก

คำศัพท์สวนและต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์สวนต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์สวนต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดสวนต้นไม้แมลงและอุปกรณ์ต่างๆในสวนภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกอ่านท่องพูดและสนทนาได้