คำศัพท์หมวดธุรกิจการค้าขายออนไลน์ระหว่างประเทศภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบริษัทองค์กรร้านค้า การดำเนินการทางธุรกิจ ขั้นตอนต่างๆ ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนภายในองค์กรหรือซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจมีคำศัพท์ที่เราควรท่องจำและเข้าใจในคำแปลจนสามารถนำไปใช้บทสนทนาในชีวิตประจำวันได้ เราได้รวมคำศัพท์หมวดธุรกิจการค้าขายมาให้คุณๆได้ฝึกท่อง อ่าน เขียน พูด ดังนี้

รวมคำศัพท์ธุรกิจบริษัทองค์กรห้างร้านสินค้าส่งออกนำเข้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
approve แอพพรูฟว์ อนุมัติ
budget บัดเจท งบประมาณ
business บิซซิเนส ธุรกิจ
cash flow แคชโฟลว์ กระแสเงินสด
cost คอสท์ ต้นทุน
currency เคอร์เรนซี่ เงินตรา
debenture ดีเบนเชอร์ หุ้นกู้
discount ดีสเคานท์ ลดราคา
exchange rate เอ็กเชนจ์ เรท อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
expense เอ็กเพนซ์ ค่าใช้จ่าย
factory แฟคทอรี่ โรงงาน
interest อินเทอร์เรสท์ ดอกเบี้ย
loan โลน เงินกู้
loss ลอส การขาดทุน
marketing มาร์เก็ททิง การตลาด
mortgage มอร์ทเก็จ จำนอง
price ไพรซ์ ราคา
product โพรดัคท์ สินค้า
production โพรดักซชั่น การผลิต
profit โพรฟิท กำไร
promotion โปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย
recession รีเซสชั่น การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
revenue เรฟเวนิว รายได้
share แชร์ หุ้น
finance ไฟแนนซ์ การเงิน
fiscal year ฟิสคอล เยียร์ ปีงบประมาณ
income อินคัม รายได้
inflation อินเฟลทชั่น เงินเฟ้อ
shareholder แชร์โฮสเดอร์ ผู้ถือหุ้น
stock สต็อค สินค้าคงคลัง
supplier ซัพไพลเออร์ ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ
tax แท็กซ ์ ภาษี
agreement อะกรีเม้นท ์ ข้อตกลง
appointment แอพพ้อทเม้นท์ การนัดหมาย
banking แบงค์ คิ้ง การธนาคาร
business card บิสซิเนส การ์ด นามบัตร
business develpment บิซซิเนส ดีเวลล็อปเม้นท์ การพัฒนาธุรกิจ
CEO ซีอีโอ เชิฟ เอ็กเซ็กคูทีฟ อ็อฟฟิสเซอร์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท
conference call คอนเฟอร์เร้นซ์ คอลล์ ประชุมทางโทรศัพท์
contract คอนเทรคท์ นิติกรรมสัญญา
customs duty คัสเทิมส์ ดูทิ ภาษีศุลกากร
debt เด็บท์ หนี้สิน
deficit เดฟฟิชิท การขาดดุล
demand ดีมานด์ ความต้องการซื้อ อุปสงค์
director ไดเร็คเตอร์ ผู้อำนวยการ
distribution channel ดิสทริบูเชิน ชาแนล ช่องทางการกระจายสินค้า
distributor ดิสทริบิ้วเทอร์ ตัวแทนจำหน่าย
dividend ดีวิเด้นด์ เงินปันผล
economic growth อิโคโนมิค โกรวธ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
email อีเมลล์ จดหมายอิเล็คโทรนิคส์
employee เอ็มพลอยยี่ ลูกจ้าง
export เอ็กซ์พอร์ท ส่งออก
import อิมพอร์ม นำเข้า
industry อินดัสทรี อุตสาหกรรม
manager แมเนเจอร์ ผู้จัดการ
manufacturer แมนูเฟคเชอเรอร์ ผู้ผลิต
meeting มิททิง การประชุม
office ออฟฟิส สำนักงาน
sales เซลส์ ยอดขาย
seminar เซมินาร์ การสัมมนา
staff สตาฟฟ คณะผู้ทำงาน
stakeholder สเท็คโฮลเดอร์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
supply ซัพพลาย ความต้องการขาย อุปทาน
supply chain ซัพพลายเชน ห่วงโซ่อุปทาน
surplus เซอร์พลัส เงินที่เหลือหลังจากหักรายจ่ายแล้ว
tariff ทาริฟฟ อัตราภาษี
trade เทรด การค้าขาย
trader เทรเดอร์ ผู้ค้า
vat value added tax แวท แวลู แอดดิด แท็กซ์ ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม
video conderence วิดีโอ คอนเฟอร์เร้นซ์ การประชุมผ่านวิดีโอคอมพิวเตอร์
advertising แอดเวอร์ไทซิ้ง การโฆษณา
agency เอเจนซี่ สำนักงานหรือบริษัทตัวแทน
bankrupt แบงค์รัพท์ ล้มละลาย
branch บรานซ์ สาขา
brand แบรนด์ ยี่ห้อ
cargo คาร์โก สินค้าที่บรรทุก
deparment ดีพาร์มเม้นท์ แผนก
co-operation โค อ็อพเพอร์เรชั่น การร่วมมือ
commerce คอมเมิช ธุรกิจ
company คอมพานี บริษัท
goods กู๊ดส์ สินค้า
employment เอ็มพลอยเมินท์ การจ้างงาน
investment อินเวสเมินท์ การลงทุน
machine แมชชิน เครื่องจักร
operation โอเพอเรชั่น การดำเนินการ
organization ออแกไนเซทชั่น องค์กร
outlet เอาท์เล็ท ร้านขายสินค้าจากโรงงาน
partnership พาร์มเนอร์ชิพ พันธมิตร
firm เฟิร์ม บริษัท
position โพซิชั่น ตำแหน่ง
personnel เพอร์เซินแนล ส่่วนบุคคล
procedure โพรซีเจอร์ กระบวนการ
project โพรเจ็คท์ โครงการ
projection โพรเจ็คชั่น การคาดการณ์
purchase เพอร์เชส การซื้อ
resign รีไซน ลาออก
retire รีไทร์ เ กษียณ
assessment แอสเซสเมิน การประเมินผลงาน
salary แซลลารี่ เงินเดือน
sale เซล การขาย
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้