คำศัพท์การคำนวณหน่วยตราชั่งวัดตวงระยะทางภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยการวัดการตราชั่งตวงระยะการวัดต่างๆภาษาอังกฤษมีหน่วยเป็นอะไรบ้าง

คำศัพท์เกี่ยวกับการคำนวณหน่วยการชั่งการวัดและการตวง ระยะทางต่างๆซึ่งมีหน่วยนับที่แตกต่างกันออกไปเราจำเป็นต้องเรียกและพูดให้ถูกเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจ วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยกับการคำนวณ หน่วยการวัดต่างๆให้คุณได้ฝึกท่อง เขียนและพูดพร้อมคำอ่านและคำแปลความหมายจนสามารถนำไปสร้างเป็นประโยคสนทนาได้

รวมคำศัพท์การคำนวณการชั่งการวัดการตวงภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
calculate แคลคูเลท การคำนวณ
measure เมชเชอร์ มาตราชั่ง วัด ตวง
combine คอมไบน์ รวมเป็น
length เลงธ์ ความยาว
width วิดธ์ ความกว้าง
depth เดพธ์ ความลึก
meter มีเทอร์ เมตร
kilometer คิลอมิเทอร์ กิโลเมตร
centimeter เซนทิมิเทอร์ เซนติเมตร
height ไฮท์ ความสูง
weight เวท น้ำหนัก
gram แกรม กรัม
kilogram คิโลแกรม กิโลกรัม
gallon แกลลัน แกลลอน
ounce เอาซ์ ออนซ์
cup คัพ ถ้วย
pint ไพนท์ ไพนต์
quart ควอท์ ขนาดความจุ
teaspoon ทีสพูน ช้อนชา
tablespoon เทเบิลสพูน ช้อนโต๊ะ
pound เพนด์ ปอนด์
ton ทัน ตัน
area แอเรีย พื้นที่
inch อินซ์ นิ้ว
yard ยาด หลา
mile ไมล์ ไมล์
square meter สแครว์ มีเทอร์ ตารางเมตร
load โลด บรรทุก
quatity ควอนทิที้ ปริมาณ
liter ลิทเทอร์ ลิตร
milliliter มิลละลิเทอร์ มิลลิลิตร
speed สปีด ความเร็ว
calculation แคลคูเลทชัน การคำนวณ
add แอด บวก
substract ซับแทรคท์ ลบ
multiply มัลทิไพล คูณ
divide ดิไวด์ หาร
increase อินครีส เพิ่มขึ้น
decrease ดิครีส ลดลง
equal อีควอล เท่ากับ
multiplication table มัลทิพิลเคชัน เทเบิล สูตรคูณ
calculator แคลคูเลเทอร์ เครื่องคิดเลข
abacus แอบบะเคิส ลูกคิด
average แอฟเวอร์เรส ค่าเฉลี่ย
ratio เรชิโอ อัตราส่วน
percentage เพอร์เซนเทจ ร้อยละ
decimal เดสซิมัล ทศนิยม
fraction แฟรคชัน เศษส่วน
one quarter/ one fourth วัน ควอเทอร์ / วัน โฟธ 1/4
one third วัน เธิด 1/3
one half / half วันฮาฟ / ฮาฟ 1/2
two thirds ทู เธิดซ์ 2/3
fifty percent ฟิฟื้ เพอร์เซ็นท์ ร้อยละ50
one hundred percent วันฮันเดรด เพอร์เซ็นท์ ร้อยละ 100
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินทั้งหมดให้คุณได้เรียนท่องจำพูดและเขียนง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในร้านเสริมสวยอุปกรณ์ทำผมทำเล็บให้คุณฝึกใช้ง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับข่าวสารอุปกรณ์ภาษาอังกฤษการผลิตข่าวและคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยให้คุณได้ฝึกท่องจำง่ายๆ